Η οικονομική ανάλυσις της Εργασίας ως κλάδος της Οικονομικής Θεωρίας έχει, χωρίς αμφιβολίαν, παρουσιάσει μεγάλην ανάπτυξιν κατά την τελευταία εικοσαετίαν. Το κεντρικόν πρόβλημα εις την Οικονομικήν της Εργασίας είναι ο προσδιορισμός του εργατικού μισθού και της απασχολήσεως. Αυτό είναι και το αντικείμενον του παρόντος συγγράμματος.
Το μεγαλύτερον μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένον εις την μικροοικονομικήν νεοκλασσικήν θεωρίαν του εργατικού μισθού, συμφώνως προς την οποίαν ο προσδιορισμός του ύψους του εργατικού μισθού είναι αποτέλεσμα των οικονομικών δυνάμεων αι οποίαι αναπτύσσονται εις την αγοράν εργασίας υπό των παραγόντων οι οποίοι προσδιορίζουν την προσφοράν και την ζήτησιν εργασίας. Επίσης, εις μεγάλην έκτασιν εξετάζονται αι διάφοραι απόψεις των θεσμικών (institutionalists) οικονομολόγων περί του τρόπου προσδιορισμού του μισθού και της απασχολήσεως.
Η έμφασις εις την ανάπτυξιν της θεωρίας είναι εις την ανάλυσιν και την λειτουργίαν των οικονομικών μηχανισμών και όχι εις τα συναγόμενα συμπεράσματα. Δια τον λόγον αυτόν είναι σημαντικόν δια τον αναγνώστην να δίδη προσοχήν εις τας προϋποθέσεις υπό τας οποίας λαμβάνει χώραν η ανάλυσις και υπό τας οποίας, συνεπώς, ισχύουν τα συμπεράσματα. Μεταβολή μίας προϋποθέσεως, όπως είναι γνωστόν, είναι δυνατόν να οδήγηση εις τελείως διάφορα συμπεράσματα.
Όπου είναι δυνατόν, εις το τέλος εκάστου Κεφαλαίου προστίθεται εμπειρικόν Παράρτημα εκ των δεδομένων της ελληνικής Οικονομίας. Τούτο έχει σκοπόν αφ’ ενός την θεμελίωσιν των θεωρητικών εννοιών δια συγκεκριμένου στατιστικού υλικού και αφ’ ετέρου την γνωριμίαν του σπουδαστού με τα στατιστικά δεδομένα της ελληνικής Οικονομίας. Η παρεχόμενη βιβλιογραφία εις το τέλος εκάστου Κεφαλαίου είναι, βεβαίως, ενδεικτική.
Το παρόν σύγγραμμα εγράφη κυρίως δια τους σπουδαστάς μου εις την Ανωτάτην Σχολήν Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Ελπίζεται όμως ότι θα καλύψη ένα μεγαλύτερον κενόν εις τον χώρον της ελληνικής οικονομικής βιβλιογραφίας.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ISBN

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Κατηγορίες
Κατηγορίες