Ακούτε εδώ. Δεν πρέπει να υποθέσητε ότι έχω καμμίαν ιδιαιτέραν επιθυμίαν να φαίνωμαι δυσάρεστος προς τας διαφόρους αιτήσεις που μου απευθύνονται. Θα σας παρακαλέσω να πιστεύσητε ότι δεν πάσχω από ιδιαιτέραν αρρώστειαν, η οποία έχει την εκδήλωσίν της εις αυτό, να λέγω δηλαδή “όχι” εις το σημείον που ηξεύρω ότι το θέλετε όλοι εις την Βόρειον Ελλάδα· το κάμνω από συναίσθησιν του καθήκοντός μου, διότι νομίζω ότι, και διότι η Κυβέρνησίς μου είναι εκτάκτως ισχυρά-τουλάχιστον υποθέτω ότι είναι-αλλά και διότι η ιδική μου προσωπική θέσις εις την πολιτικήν ζωήν του τόπου είναι κάπως ιδιαιτέρα, το ανεγνώρισεν άλλως τε και ο αρχηγός της Δημοκρατικής Ενώσεως· εάν εγώ δεν έχω το θάρρος να λέγω “όχι” αδιαφορών δια την φθοράν της πολιτικής μου επιρροής, θα ήτο εκ μέρους μου τρομερά απαίτησις να περιμένω από τους διαδόχους μου, οι οποίοι υπό πολύ δυσκολωτέρας περιστάσεις θα ασκήσουν την αρχήν, θα ήτο εκ μέρους μου τρομερόν, λέγω, να παραπέμψω εις αυτούς τας δυσκολίας. Δι’ αυτό τα παίρνω επάνω μου, και όχι διότι μου αρέσει να λέγω «όχι». Και πρέπει να σας είπω, ότι και τα χειροκροτήματα μου αρέσουν και επειδή δεν τα επιδιώκω σας λέγω «όχι» συχνά… Είμαι απολύτως σύμφωνος κατ’ αρχήν μετά του αξιοτίμου αρχηγού του Λαϊκού κόμματος όπως καταρτισθή μία επιτροπή αποτελουμένη εκ των αρχηγών των κομμάτων και του Προέδρου της επί της Παιδείας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ήτις κατά το διάστημα των διακοπών να μελετήση το ζήτημα και κατά την επανάληψιν των εργασιών να μας φέρη τα συμπεράσματα άτινα θα ληφθώσιν ύπ’ όψει. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ISBN

ΣΕΛΙΔΕΣ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ”

Your email address will not be published. Required fields are marked

Κατηγορίες
Κατηγορίες